Go to content

Main menu:


 

 

V I P – Wartburg SLOVAKIA
Aj vaše a naše životy tvoria históriu Wartburg!
Tieto skvelé autá žijú a robia radosť širokej verejnosti vďaka húževnatosti a odhodlaniu ich majiteľov venovať sa im. Fungujú aj vďaka našej komplexnej ponuke a technickej podpore, ktorú poskytujeme už mnoho rokov.
Neváhajte a pridajte sa k nám a zachovajte tak kus histórie pre ďalšie generácie!
Wartburg Team

 

 

 

 

Pripravujeme:

  1. VIP WARTBURG KLUB SLOVAKIA
  2. LOGO ( logo1, logo2)

 

Záujemcovia o členstvo a spoluprácu sa môžu prihlásiť na adrese: wartburg@wartburg.sk

 

 

 

 

MEDZINÁRODNÝ  TECHNICKÝ  KÓDEX   FIVA

 

 

1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

 

1.1    Cieľom týchto pravidiel je zachovať všetky cestné vozidlá spadajúce do

          príslušných dobových špecifikácií FIVA a udržovať ich v jazdy schopnom stave.

 

1.2    Zachované historické vozidlo je mechanicky poháňané vozidlo, vyrobené pred

                   viac ako:

       21 rokmi (pravidlo platné v rokoch 2000/2001)

       22 rokmi (pravidlo platné v rokoch 2002/2003)

       23 rokmi (pravidlo platné v rokoch 2004/2005)

       24 rokmi (pravidlo platné v rokoch 2006/2007)

       25 rokmi (pravidlo platné v rokoch 2008/2009) a v ďalších rokoch,

  zachované a udržované v historicky správnych podmienkach, nachádzajúce sa

  v starostlivosti osoby alebo organizácie z dôvodu historických a technických záujmov,

  nepoužívané na každodennú dopravu, pre ktoré FIVA na základe príslušnej žiadosti

  vydá identifikačnú kartu (FIVA Identity Card).

 

1.3    Vozidlá by sa mali zásadne zachovávať a udržovať v stave, v akom ich výrobca

  dodal pre verejnosť, vrátane príslušenstva alebo doplnkov ponúkaného výrobcom

  alebo bežne predávaného počas normálnej životnosti vozidla.

 

2. MODIFIKÁCIE

 

2.1   Je potrebné vyhýbať sa akýmkoľvek modifikáciám, zmenám alebo úpravám

                     vozidiel. Pokiaľ sa predsa uskutočnia, mali by odrážať dobu, v ktorej bolo vozidlo

                     bežne používané a takým spôsobom, aby sa vozidlo s čo najmenším úsilím a nákladmi

                     dalo vrátiť do pôvodného stavu.

 

             2.2   Modifikácie, úpravy alebo zmeny by sa mali zásadne obmedziť na také, aké požadujú

                     úrady na zaistenie bezpečného používania vozidla na cestách, prípadne také, ktoré si

                     vynútia nemožnosť obstarania príslušných súčiastok, či už vôbec, alebo iba za

                     neúmerne vysoké náklady.

 

             2.3   Modifikácie, úpravy alebo iné zmeny treba zdokumentovať takým spôsobom, aby

                     ostalo aj v budúcnosti zrejmé, akým spôsobom sa vozidlo odlišuje od pôvodného

                     stavu.

 

                     Túto informáciu treba uviesť na strane č.4 identifikačnej karty FIVA.

                 

3. TECHNICKÁ KLASIFIKÁCIA VOZIDIEL

 

             3.1   Definície:

 

                     Typ A - štandartné vozidlo (STANDARD)

                     Vozidlo vyhovujúce Špecifikácii výrobcu pre trhovú dodávku. V skupine zachovania

                     2,3 a 4 sú prípustné doplnky, menšie kozmetické zmeny a vybavenosť typickým    

                     príslušenstvom,  ktoré bolo v danej dobe bežne k dispozícii na trhu.

 

                     Typ B – dobovo upravené vozidlo (PERIOD MODIFIED)

                     Vozidlo, ktoré bolo vo svojej dobe vyrobené alebo upravené pre Špecifické účely,

                     typické pre daný druh vozidla a tým plniace príslušné historické záujmy. Vo vzťahu

                     k jednotlivým skupinám zachovania (1 až  4) sa výrobca takého vozidla označuje ako

                     “ zhotoviteľ “ (maker).

 

                     Typ X -  výnimka (EXCEPTION)

                     Vozidlo líšiace sa od štandartného prevedenia úpravou, vykonanou mimo svojej doby.

                     Takéto úpravy musia splňovať všeobecné pravidlá (§ 1.3) a používať súčiastky

                     z príslušnej doby, prípadne novo vyrobené podľa tých istých špecifikácií konštrukcie,

                     materiálov a výkonu.

 

                    Typ C – reprodukcia  (REPRODUCTION)

                     Vozidlo vyrobené mimo svojej doby, s použitím súčiastok svojej doby alebo iných,

                     reprodukujúce dobovú konštrukciu. Takéto vozidlo sa musí zreteľne označiť ako

                     reprodukcia. Vo vzťahu k jednotlivým skupinám zachovania (1 až 4) sa jeho výrobca

                     označuje ako “výrobca“ ( manufacturer). Reprodukcia vyhovuje definícii  historického

                     vozidla iba v prípade, že jeho dátum výroby spadá do niektorého z vekových limitov

                     FIVA. FIVA vydá identifikačnú kartu pre takéto vozidlo len na základe žiadosti

                     príslušnej národnej federácie( ANF) a definitívneho rozhodnutia Technickej komisie     

                     FIVA.

 

             3.2  Skupiny zachovania           

 

                     Skupina 1 – autentické vozidlo (AUTHENTIC)

                     Vozidlo v stave v akom bolo vyrobené, bez zmien a iba minimálne schátralé. Musí

                     byť úplne originálne, vrátane vonkajšej a vnútornej povrchovej úpravy. Výnimky sa

                     povoľujú iba pre pneumatiky, sviečky, akumulátor a podobne spotrebné predmety.

 

                     Skupina 2 – originály (ORIGINAL)

          Vozidlo používané ale nereštaurované, vyrobené podľa pôvodných špecifikácií, 

          priebežne doloženou históriou, v pôvodnom (prípadne schátranom) stave. Súčiastky

          podliehajúce bežnému opotrebovaniu môžu byť nahradené inými, vyrobenými podľa

           dobových špecifikácii. Prípustné je prelakovanie, galvanické pokovovanie a obnova

                       čalúnenia, ak vyhovujú dobovým špecifikáciám.

 

                       Skupina 3 – reštaurované vozidlá (RESTORED)

                       Vozidlo známej identity, úplne alebo čiastočne rozobraté, obnovené a zmontované. 

                       Prípustné sú menšie odchýlky  od špecifikácií zhotoviteľa ak neboli k dispozícii

                       originálne súčiastky alebo materiály. Pri reštaurovaní treba podľa možnosti použiť 

                       originálne, ich náhrada inými vyrobenými podľa tých istých špecifikácií je však

                       povolená. Interiér,  exteriér a vonkajšia povrchová úprava sa majú čo najviac

                                          priblížiť dobovým špecifikáciám.

 

                       Skupina 4 – rekonštruované vozidlo (REBUILT)

                       Vozidlo zmontované s použitím súčiastok z jedného alebo viacerých vozidiel

                       rovnakého modelu alebo typu, čo najvernejšie podľa pôvodných špecifikácií

                       zhotoviteľa. Je prípustné použiť súčiastky vyrobené v priebehu rekonštrukcie, alebo 

                       iné ako dobové (napr. karoséria, blok motora, hlava valcov alebo iné súčiastky, ktoré

                       nie sú nositeľmi identity vozidla). Interiér, exteriér a vonkajšia povrchová úprava sa

                       majú čo najviac priblížiť dobovým špecifikáciám.

 

   4. DOBOVÁ KLASIFIKÁCIA VOZIDIEL

 

                       Z hľadiska akcií FIVA spadajú všetky vozidlá už tradične do nasledovných tried:

 

                       Trieda A (Ancestor)  vozidlá vyrobené do 31.12.1904    

                       Trieda B (Veteran) vozidlá vyrobené od 01.01.1905 do 31.12.1918    

                       Trieda C (Vintage) vozidlá vyrobené od 01.01.1919 do 31.12.1930

                       Trieda D (Post Vintage) vozidlá vyrobené od 01.01.1931 do 31.12.1945

                       Trieda E (Post War) vozidlá vyrobené od 01.01.1946 do 31.12.1960

                       Trieda F  vozidlá vyrobené od 01.01.1961 do 31.12.1970

                       Trieda G vozidlá vyrobené v období medzi  01.01.1971 a vekovým limitom FIVA (§ 1.2)

 

 

      5. URČENIE DÁTUMU VÝROBY

 

               5.1   Pri určovaní dátumu výroby vozidla alebo súčiastky treba vychádzať z  relevantných

                       informácií o vozidle a jej dokumentácie, prípadne z dokumentácie iného vozidla

                       rovnakého zhotovenia, modelu a typu napr. z čísla podvozku, rámu, motora, vyrobenej

                       štatistiky, registrácie, dokladov o predaji alebo dodávky apod.

 

5.2   Majiteľ vozidla je zásadne zodpovedný za predloženie potrebnej dokumentácie.

 

5.3   Národná federácia (ANF) krajiny registrácie vozidla zodpovedá za stanovenie dátumu výroby vozidla

 

5.4   Vozidlo s dátumom výroby stanoveným ANF bude obvykle odsúhlasené ostatnými 

  členmi, treba sa však podľa potreby snažiť o zhromaždenie čo najväčšieho objemu

                       informácií od iných ANF. V takom prípade sú členovia povinní akúkoľvek relevantnú

                       dokumentáciu poskytnúť požadujúcej ANF ( alebo Technickej komisii).

 

5.5    Ak dôjde k sporu o dátume výroby medzi majiteľom vozidla a jeho národnou federáciou       

 alebo medzi jednotlivými ANF, možno požiadať o rozhodnutie Technickú komisiu FIVA.

 

5.6   Pri určovaní dátumu výroby vozidla treba vychádzať zo skutočného roku výroby

 podvozku alebo rámu, či ich ekvivalentu, ako ich pôvodne zaznamenal výrobca

 alebo zhotoviteľ. Príklady: Ford Model T 1914 , Indian Scout 1927, M.G.MGA 1959.

 

5.7    Ak zhotoviteľ používal modelové označenie roku výroby, možno to uviesť takto:

  Chevrolet Standard 1937 (model 1938), Cadilac Eldorado 1956 (model 1957).

 

5.8    Ak bolo vozidlo dodané ako podvozok karosárskej firme a dostalo karosériu v inom

  ako v roku výroby podvozku, možno použiť nasledovné označenie: Rolls-Royce

  New Phanton 1928 (karoséria Hooper 1929).

 

5.9    Ak vozidlo neskoršie dostalo novú karosériu, možno to uviesť takto: Bentley 3 - liter

 1925 ( karoséria Vanden Plas 1925, nová Loitens 1934).

 

 

6. IDENTIFIKAČNÁ KARTA

 

6.1   Identifikačná karta FIVA je poznávacím dokladom, vydaným národnou federáciou

  na identifikáciu schváleného zachovalého historického vozidla, skontrolovaného

  zo strany FIVA alebo jej zástupcu. Identifikačná karta zostáva trvalo vo vlastníctve

  FIVA a je platná 10 rokov, alebo do zmeny vlastníka vozidla.

 

6.2    V krajine, ktorá má ustanovenú národnú federáciu (ANF) je vlastník vozidla

  registrovaného v danej krajine povinný požiadať federáciu (s  použitím predpísaného

  tlačiva, pozri Prílohu A k Technickému kódexu FIVA) o vydanie identifikačnej

  karty. Národná federácia nemôže vydať identifikačnú kartu na vozidlo registrované

  v inej krajine.

 

6.3    Člen klubu pričleneného k FIVA, ktorému jeho ANF odmietla vydať identifikačnú kartu, 

  môže sa odvolať k Technickej komisii FIVA, ktorá je oprávnená postúpiť svoju

                       príslušnú právomoc niektorej zo svojich subkomisií. Technická komisia môže zvrátiť

  rozhodnutie ANF. Ďalej je Technická komisia, resp. jej subkomisie oprávnená vydať 

  identifikačnú kartu FIVA majiteľom vozidiel v krajine, ktorá nemá ustanovenú

  národnú federáciu.

 

 6.4   Identifikačná karta FIVA je dokument v zmysle špecifikácií podľa Prílohy B kódexu.

 

 6.5   FIVA alebo jej národný predstaviteľ, prípadne pracovník menovaný FIVA sú

  kedykoľvek oprávnení zrušiť platnosť identifikačnej karty. Takáto karta sa musí

  ihneď vrátiť vydávajúcej organizácii, ktorá uviedla dôvody pre jej zrušenie.

 

7. INÉ USTANOVENIA

                     Dodatočne vydané pravidlá alebo rozhodnutia, ktoré zverejnil ITC po vydaní tohoto Medzinárodného

kódexu sa považujú za súčasť Kódexu.

 

INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽOV O TESTOVANIE HISTORICKÉHO VOZIDLA

 

 

 

 

 

INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽOV O TESTOVANIE HISTORICKÉHO VOZIDLA

 

Vozidlo musí byť na testovanie pripravené, čisté ( aj zospodu), kompletné, identifikačné (výrobné)

                       čísla viditeľné. K vozidlu je potrebné priniesť kópiu o nadobudnutí (pre ZEČ), technické údaje,

technický preukaz, OEV keď vozidlo má EČ, prípadne iné doklady.

 

Technické údaje uvedené v žiadosti je potrebné doplniť o údaje: pohotovostná hmotnosť,

užitočná hmotnosť, celková hmotnosť, výkon pri otáčkach, maximálna rýchlosť, spotreba paliva,

rozmer ráfov, elektrické napätie, ukostrený pól.

Poznámka – upozornenie : V zmysle novely 405/2000 Z.z. zákona 315/96 Z.z.. je historické

vozidlo definované ako vozidlo majúce najmenej 25 rokov, uchovávané a udržiavané v historicky

správnom stave, nie je určené na každodenné používanie…. atď. Neznamená to, že každé

vozidlo staršie ako 25 rokov je automaticky historickým, ale je to vozidlo, ktoré je v historicky

správnom stave. Historicky správny stav – viď. technický kódex FIVA – v stave ako bolo expedované

výrobcom pre verejnosť. To značí nové, nepoškodené, nezodraté, neopotrebované, s nepoškodeným

lakovaním, čalúnením, s úplnou výbavou a i. Túto skutočnosť skúma testovacia komisia, tzn.

nakoľko sa testované vozidlo približuje pôvodnému stavu ako v dobe výroby.

 

Zdroj a potrebné informácie:

Asociácia Historických vozidiel SR

Združenia zberateľov historických vozidiel : http://zzhvsr.sk/

http://zzhv.michales.sk/sk/clanky/f-i-v-a-informacie/technicke-kodexy-f-i-v-a-

 

 

FORMULÁRE NA STIAHNUTIE :

 

- PREHLÁSENIE ŽIADATELA

- ŽIADOST O TESTOVANIE HISTORICKÉHO VOZIDLA

Kniha návštev
Back to content | Back to main menu